Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kuraľany

Obec Kuraľany

UPOZORNENIE  PRE   STAVEBNÍKOV !!!

 

Upozorňujeme  stavebníkov,  ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla,

 

že  1.júla  2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015  ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška  MV SR č.141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

                Na základe vyššie uvedených právnych predpisov  stavebníci, ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to-  zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

 

ADRESNÝM  BODOM  je priestorový údaj , ktorý označuje polohu:

 

každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo

 

hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

 

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán. Adresný bod  vyhotovuje   geodet – zememerač pri zameraní stavby na vyhotovenie geometrického plánu ku kolaudácii stavby- musíte ho o to požiadať.

 

        Stavebníci – developeri, ktorí zabezpečujú výstavbu pozemných komunikácií, sú povinní zabezpečiť vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice  v listinnej podobe a ako elektronický dokument pred určením názvu ulice pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

 

GEOGRAFICKÁ OS ULICE je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

 

Prílohy k upozorneniu:

príloha  k vyhláške  č.142/2015 Z.z.


 
 Vyhláška.pdf (219.5 kB) Vyhláška.pdf (219.5 kB)

 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

 

Výsledky

súťaže X. ročníka vo varení guláša

 

       Dňa 1. augusta 2015 zorganizovala Obec Kuraľany a Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany súťaž vo varení guláša v športovom areáli. Starosta obce Ing. Dušan Mésároš o 14.00 hodine zahájil X. ročník súťaže vo varení guláša. Privítal všetky súťažiace družstvá a hostí. Celkovo súťažilo 15 družstiev. Pre návštevníkov pripravilo Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany srňací a hovädzí guláš a deti si pochutnali na čerstvých trdelníkoch. Príslušníci Okresného  riaditeľstva hasičského a záchranného zboru z Levíc predviedli na športovom areáli ukážku hasičskej techniky.  Dobrú náladu počas varenia guláša vytvárala hudobná skupina „Kuraľanka“. Slnečné lúče počas celého dňa boli veľmi štedré a nenarušila ich ani jedna kvapka dažďa. Vďaka krásnemu letnému dňu sa návštevníci zabávali  pri hudobnej skupine MUSIC EXCELENT do neskorých raných hodín.

 

Výsledky súťaže:

 

I. miesto                     Poľovnícke združenie DROP Farná

II. miesto                    Juraj Balco, Ľubomír Bielik, Jozef Mészároš, Jozef Michlo

III. miesto                  Boris Bélik, Patrik Bielik, Miriam Sokolová, Lucia

                                    Mesárošová, Simona Michlová, Jana Podobová

 

Ďalšie súťažné družstvá      

                                                                                  

1.  Poľovnícke združenie „ŠTVORCHOTÁR“ Kuraľany                                          
2.  Daniel Mesároš, Dominik Šimek, Tomáš Bielik, Patrik Kis                        
3.  Adrián Bielik, Dávid Klenko, Michal Bélik, Filip Bielik, Miroslav Virág             
4.  Roman Mesár, Samuel Lohyňa, Ema Viglašová                                                     
5.  Gabriel Dávid, Matúš Novák, Ľuboš Sádovský, Roman Valentík                         
6.  Poľovnícke združenie HUBERT Hronovce                                                           
7.  Štefan Huňady, Mgr. Peter Podoba                                                                       
8.  Jozef  Krajč, Pavel Jaslovský                                                                                  
9.  Ľubomír Mesároš, Vladimír Šuchter, Štefan Mészároš, Jozef Turček                   
10.Róbert Bielik, Jaroslav Bélik                                                                                 
11.Stanislav Krnáč, Roman Krnáč, Ján Púpava                                                          

12.Tibor Lieskovský, Ing. Marián Varga


 

 

 

 

*******************************************************************************

 

 

 

LETNÝ  TÁBOR

pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

 

miesto pobytu:

termín pobytu:

 

 

CALL  CENTRUM  MV  SR  v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod

0 8 0 0   2 2 2   2 2 2

bezplatné telefónne číslo

 

 

OBSAH

 

 

1 DEFINÍCIA  POBYTU

 

2 PODMIENKY  PRIDELENIA  POUKAZU NA POBYT

 

2.1 Minimálne 1 člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný

 

2.2 Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny  

      mesiac nepresahuje 800,00 €

 

            2.3 Dieťa v čase nástupu do letného tábora spĺňa vekovú hranicu 8 – 12 rokov a je  

                  zdravotne spôsobilé pobytu v kolektíve bez potreby špeciálnej zdravotnej 

                  alebo psychologickej starostlivosti

 

3 ŽIADOSŤ  O  ZARADENIE  DIEŤAŤA  DO  LETNÉHO  TÁBORA

 

 

4 VÝBER  DETÍ  NA  PRIDELENIE  BEZPLATNÉHO  POUKAZ U  DO  LETNÉHO    

   TÁBORA 

 

 

5 SPÁDOVÉ  ROZDELENIE  ZARIADENÍ  PODĽA  OKRESOV

 

 

1 DEFINÍCIA  POBYTU

 

            Detský rekreačný pobyt  vo forme letného tábora je určený pre deti zo sociálne slabších rodín vo veku 8 – 12 rokov. Letný tábor ponúka deťom pobyt v rôznych kútoch Slovenska, kde spoznajú prírodu okolo seba.

            Na základe Žiadosti o zaradenie dieťaťa do letného tábora a splnených podmienok bude vybraným deťom v rámci celého Slovenska bezplatne pridelený poukaz na pobyt v letnom tábore. Pridelením bezplatného poukazu dieťa získa ubytovanie a celodennú stravu v príslušnom spádovom rekreačnom zariadení MV SR alebo MO SR na 8 dní / 7 nocí a cestovné poistenie.

 

Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú zabezpečujú rodičia detí  (zákonní zástupcovia alebo nimi splnomocnené osoby) na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

           

2 PODMIENKY  PRIDELENIA  POUKAZU NA POBYT

 

Na pridelenie bezplatného poukazu do letného tábora nie je právny nárok.

 

Podmienky bezplatného pridelenia poukazu v letnom tábore sa viažu na spoločne posudzovanú domácnosť. Spoločne posudzovanou domácnosťou sa rozumejú všetky osoby vrátane detí žijúce v domácnosti s dieťaťom, ktoré sa má zúčastniť pobytu, bez ohľadu na vek, ich vzájomný príbuzenský vzťah a prihlásenie k trvalému pobytu.

            Na zaradenie žiadosti do výberu musia byť splnené všetky podmienky súčasne. Splnenie podmienok sa preukazuje v tlačive žiadosti čestným vyhlásením žiadateľa. Podmienku 2.1  je navyše potrebné preukázať príslušným potvrdením, ktoré je povinnou prílohou žiadosti.

 

2.1 Minimálne 1 člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný

 

            Zárobkovou činnosťou  sa rozumie vykonávanie závislej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, vrátane vykonávania práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, v služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, podnikanie a vykonávanie inej samostatne zárobkovej činnosti, poberanie starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku.

           

Splnenie tejto podmienky je nutné preukázať v závislosti od druhu zárobkovej činnosti:

buď: potvrdením zamestnávateľa o hrubom mesačnom príjme za posledné 3 kalendárne mesiace,

alebo: kópiou výpisu daňového priznania za predchádzajúce účtovné obdobie potvrdeného príslušným správcom dane z príjmov fyzickej osoby,

alebo: kópiou rozhodnutia sociálnej poisťovne alebo služobného úradu o priznaní dôchodku.

 

V prípade, že v spoločne posudzovanej domácnosti žijú viaceré osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť, podmienku preukazujú všetky osoby príslušným spôsobom.

 

 

2.2 Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny mesiac nepresahuje 800,00 €

 

                Do celkového príjmu sa zahŕňajú všetky hrubé príjmy všetkých členov spoločne posudzovanej domácnosti zo zárobkovej činnosti, sociálne a štátne dávky, dávky z nemocenského a dôchodkového poistenia (výživné, rodičovský príspevok, nemocenské, materské, invalidný dôchodok, starobný

a predčasný starobný dôchodok, vdovský / vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, výsluhový dôchodok, podpora v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a pod.), okrem prídavku na dieťa.               

 

2.3 Dieťa v čase nástupu do letného tábora spĺňa vekovú hranicu 8 – 12 rokov a je zdravotne spôsobilé pobytu v kolektíve bez potreby špeciálnej zdravotnej alebo psychologickej starostlivosti.

 

            Povinnou prílohou žiadosti je potvrdenie lekára - pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pred nástupom do kolektívu. Potvrdenie pediatra nesmie byť staršie ako 5 pracovných dní.

           

 

3 ŽIADOSŤ  O  ZARADENIE  DIEŤAŤA  DO  LETNÉHO  TÁBORA

 

            Jednou žiadosťou je možné zaradiť do výberu len jedno dieťa. Ak má žiadateľ záujem prihlásiť na pobyt v letnom tábore viac detí, je nutné pre každé dieťa vyplniť a doručiť samostatnú žiadosť vrátane povinných príloh.

Jednou žiadosťou je možné zaradiť do výberu dieťa len na jeden ponúkaný termín pobytu.

            Tlačivá budú prístupné na  obecných / mestských úradoch, okresných úradoch a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

            Originál vyplnenej a podpísanej žiadosti vrátane požadovaných povinných príloh žiadateľ doručí na adresu rekreačného zariadenia uvedeného ako „miesto pobytu“ v určenom termíne.

 

            Žiadosť, ktorá nebude mať vyplnené všetky predpísané údaje, nebude podpísaná alebo nebude obsahovať niektorú z povinných príloh, bude z výberu automaticky vylúčená.

 

 

4 PRIDELENIE  BEZPLATNÉHO  POUKAZ U  DO  LETNÉHO  TÁBORA 

 

            Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom najneskôr do 5 pracovných dní od určeného termínu zaslania žiadosti, a to telefonicky aj písomne formou doručenia prideleného bezplatného poukazu. Zoznam detí, ktoré sa zúčastnia letného tábora, bude zároveň prístupný na web stránke: www.minv.sk

            Súčasťou poukazu budú pokyny pre rodičov o presnom čase a mieste odovzdania     dieťaťa pri nástupe do letného tábora a jeho prevzatia pri odchode, dopravná dostupnosť rekreačného zariadenia a ďalšie informácie o pobyte.

 

 

5 SPÁDOVÉ  ROZDELENIE  ZARIADENÍ  PODĽA  OKRESOV

 

            Rekreačné zariadenia boli rozdelené podľa okresov v závislosti od ubytovacej kapacity a dopravnej dostupnosti. Pri určovaní, do ktorého zariadenia spadá žiadateľ, je rozhodujúca adresa doručovania písomností, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu. 

 

 

Prílohy :


 

 

webygroup

dnes je: 3.9.2015

meniny má: Belo


1425009

Úvodná stránka