Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kuraľany

Obec Kuraľany

Oznamy :

 

 

V Y H L Á S E N I E

voľby hlavného kontrolóra Obce Kuraľany

 

            Obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch č. 19/2015 zo dňa 30.01.2015 vyhlasuje deň konania volieb hlavného kontrolóra Obce Kuraľany  na 27. marca 2015 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch.

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch určilo v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. skrátený pracovný čas hlavného kontrolóra v rozsahu 0,086 %  z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnancov Obecného úradu v Kuraľanoch .

 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

Ďalšie podmienky :

- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce a účtovníctva rozpočtových

  a príspevkových organizácií,
- manažérske schopnosti, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť,
- užívateľské ovládanie počítača,
- minimálne 5 rokov praxe v kontrolnej činnosti.

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch  v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. ustanovilo náležitosti prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra :

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 

1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
2. profesijný životopis,
3. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
4. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú

    činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré

    vykonávajú podnikateľskú činnosť,
6. písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. l a 2 zákona č. 428/2002 Z.z.

    o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného

    kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch.

 

2

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Kuraľany:

 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 14. februára 

    2015 ( 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli Obce Kuraľany a na internetovej 

    stránke www.kuralany.sk.
2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred  

    dňom konania voľby, t.j. 13. marca 2015 do 14,00 hodiny v uzatvorenej

    obálke na adresu : Obec Kuraľany, Kuraľany č. 1, 935 64 s označením

    „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
3. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok kandidátov vykoná zapisovateľka Obecného úradu

    v Kuraľanoch spolu so zástupcom starostu Obce Kuraľany.

    Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov. Najneskôr 7 dní pred  

    dňom konania voľby hlavného kontrolóra zabezpečia doručenie profesijných životopisov 

    kandidátov všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch.

4. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na 

    rokovanie obecného zastupiteľstva a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní obecného

    zastupiteľstva najviac 10 minút. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich

    prihlášky na obecný úrad.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov

    obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej

    schôdzi obecného zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja

    kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb

    sa rozhoduje žrebom.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 01. mája

    2015, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného

    kontrolóra.
7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej

    osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce.

 

V Kuraľanoch, 04.02.2015

                                                 

                                                                                              Ing. Dušan M é s á r o š                             

                                                                                                       starosta obce

Toto Vyhlásenie bolo zverejnené dňa 12.02.2015


 

    

********************************************************************

 

O Z N A M

 

      Obecný úrad oznamuje občanom našej obce, že od 9. do 13. apríla bude za budovou Obecnúho úradu pristavený kontajner na veľkoobjemný odpad. Počas týchto dní sa môžete zbaviť  nepotrebného odpadu ako:

- drobný stavebný materiál

- starý nábytok

- matrace

- fólie

- prepravky

- plastová krytina

- žalúzie a pod.

 

Ďalej upozorňujeme občanov, že do kontajnera je zakázané dávať :

- azbestovú krytinu

- pneumatiky

- izolačnú lepenku a iný nebezpečný odpad


 

 

 

*****************************************************************************

 

 


 

 

 

*****************************************************************************

 

 

Výsledky sčítania hlasovania v referende - 7 .februára 2015

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 29.3.2015

meniny má: Miroslav


1213281

Úvodná stránka