Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kuraľany Oficiálna stránka obce

Archív správ

 

 

 

 

 

      MIKROREGIÓN   KVETNIANKA

 

 

 

O Z N Á M E N I E

 

 

 

     Vážený vinár, výrobcovia vín. Tak ako aj po iné roky, aj tento rok Mikroregión Kvetnianka usporiada v poradí už XV.ročník ochutnávky mladých vín. Organizátorom súťaže vín je Mikroregión Kvetnianka, ktorého súčasťou sú obce Farná, Kuraľany, Nýrovce a Veľké Ludince. Degustácia a oficiálne výsledky súťaže budú vyhlásené 16. apríla na verejnej ochutnávke vín v priestoroch KD v Kuraľanoch o 17.00 hod.

Štartovné pre vinárov: 3.- €. Vstupné pre verejnosť: 4.-€. Vstupenky sa budú predávať na  Obecnom úrade do 11. apríla  2016.

 

Súťažné podmienky :

Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s objemom 0,7 litra. Vzorky vín treba doručiť v pondelok 11. apríla od 08.00 – 12.00 hod. do kultúrneho domu. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách : víno biele, víno červené, víno ružové, víno biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.

 

Tešíme sa na stretnutie.


 

 

 


 

 

O Z N Á M E N I E

 

„Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022“ 

 

Obstarávateľ strategického dokumentu, Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, predložil dňa 4. februára 2016 Okresnému úradu Nitra, odbor  starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022,” toto oznámenie je  sprístupnené verejnosti  od dnešného dňa t.j 15.2.2016 po dobu 14 dní.

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko: Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefániková tr.69 , 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

          

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022” je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

 

a webovom sídle obstarávateľa:

 

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/8541

 

 

 

 

 

 


 
O z n á m e n i e
 Oznámenie.jpg (1.7 MB) Oznámenie.jpg (1.7 MB)

 
Západoslovenská distribučná, a.s.
 Výzva.jpg (1.1 MB) Výzva.jpg (1.1 MB)

 
Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

UPOZORNENIE  PRE   STAVEBNÍKOV !!!

 

Upozorňujeme  stavebníkov,  ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla,

 

že  1.júla  2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015  ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška  MV SR č.141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

                Na základe vyššie uvedených právnych predpisov  stavebníci, ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to-  zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

 

ADRESNÝM  BODOM  je priestorový údaj , ktorý označuje polohu:

 

každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo

 

hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

 

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán. Adresný bod  vyhotovuje   geodet – zememerač pri zameraní stavby na vyhotovenie geometrického plánu ku kolaudácii stavby- musíte ho o to požiadať.

 

        Stavebníci – developeri, ktorí zabezpečujú výstavbu pozemných komunikácií, sú povinní zabezpečiť vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice  v listinnej podobe a ako elektronický dokument pred určením názvu ulice pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

 

GEOGRAFICKÁ OS ULICE je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

 

Prílohy k upozorneniu:

príloha  k vyhláške  č.142/2015 Z.z.


 
 Vyhláška.pdf (219.5 kB) Vyhláška.pdf (219.5 kB)

 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

 

Výsledky

súťaže X. ročníka vo varení guláša

 

       Dňa 1. augusta 2015 zorganizovala Obec Kuraľany a Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany súťaž vo varení guláša v športovom areáli. Starosta obce Ing. Dušan Mésároš o 14.00 hodine zahájil X. ročník súťaže vo varení guláša. Privítal všetky súťažiace družstvá a hostí. Celkovo súťažilo 15 družstiev. Pre návštevníkov pripravilo Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany srňací a hovädzí guláš a deti si pochutnali na čerstvých trdelníkoch. Príslušníci Okresného  riaditeľstva hasičského a záchranného zboru z Levíc predviedli na športovom areáli ukážku hasičskej techniky.  Dobrú náladu počas varenia guláša vytvárala hudobná skupina „Kuraľanka“. Slnečné lúče počas celého dňa boli veľmi štedré a nenarušila ich ani jedna kvapka dažďa. Vďaka krásnemu letnému dňu sa návštevníci zabávali  pri hudobnej skupine MUSIC EXCELENT do neskorých raných hodín.

 

Výsledky súťaže:

 

I. miesto                  Poľovnícke združenie DROP Farná

II. miesto                Juraj Balco, Ľubomír Bielik, Jozef Mészároš, Jozef Michlo

III. miesto              Boris Bélik, Patrik Bielik, Miriam Sokolová, Lucia

                                  Mesárošová, Simona Michlová, Jana Podobová

 

Ďalšie súťažné družstvá      

                                                                                  

1.   Poľovnícke združenie „ŠTVORCHOTÁR“ Kuraľany                                          
2.   Daniel Mesároš, Dominik Šimek, Tomáš Bielik, Patrik Kis                        
3.   Adrián Bielik, Dávid Klenko, Michal Bélik, Filip Bielik, Miroslav Virág             
4.   Roman Mesár, Samuel Lohyňa, Ema Viglašová          
5.   Gabriel Dávid, Matúš Novák, Ľuboš Sádovský, Roman Valentík                         
6.   Poľovnícke združenie HUBERT Hronovce                                               
7.   Štefan Huňady, Mgr. Peter Podoba                                
8.   Jozef  Krajč, Pavel Jaslovský                                          
9.   Ľubomír Mesároš, Vladimír Šuchter, Štefan Mészároš, Jozef Turček                   
10. Róbert Bielik, Jaroslav Bélik                                                      
11. Stanislav Krnáč, Roman Krnáč, Ján Púpava

12. Tibor Lieskovský, Ing. Marián Varga


 

 

 

 

*******************************************************************************

 

 

 

LETNÝ  TÁBOR

pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

 

miesto pobytu:

termín pobytu:

 

 

CALL  CENTRUM  MV  SR  v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod

0 8 0 0   2 2 2   2 2 2

bezplatné telefónne číslo

 

 

OBSAH

 

 

1 DEFINÍCIA  POBYTU

 

2 PODMIENKY  PRIDELENIA  POUKAZU NA POBYT

 

2.1 Minimálne 1 člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný

 

2.2 Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny  

      mesiac nepresahuje 800,00 €

 

            2.3 Dieťa v čase nástupu do letného tábora spĺňa vekovú hranicu 8 – 12 rokov a je  

                  zdravotne spôsobilé pobytu v kolektíve bez potreby špeciálnej zdravotnej 

                  alebo psychologickej starostlivosti

 

3 ŽIADOSŤ  O  ZARADENIE  DIEŤAŤA  DO  LETNÉHO  TÁBORA

 

 

4 VÝBER  DETÍ  NA  PRIDELENIE  BEZPLATNÉHO  POUKAZ U  DO  LETNÉHO    

   TÁBORA 

 

 

5 SPÁDOVÉ  ROZDELENIE  ZARIADENÍ  PODĽA  OKRESOV

 

 

1 DEFINÍCIA  POBYTU

 

            Detský rekreačný pobyt  vo forme letného tábora je určený pre deti zo sociálne slabších rodín vo veku 8 – 12 rokov. Letný tábor ponúka deťom pobyt v rôznych kútoch Slovenska, kde spoznajú prírodu okolo seba.

            Na základe Žiadosti o zaradenie dieťaťa do letného tábora a splnených podmienok bude vybraným deťom v rámci celého Slovenska bezplatne pridelený poukaz na pobyt v letnom tábore. Pridelením bezplatného poukazu dieťa získa ubytovanie a celodennú stravu v príslušnom spádovom rekreačnom zariadení MV SR alebo MO SR na 8 dní / 7 nocí a cestovné poistenie.

 

Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú zabezpečujú rodičia detí  (zákonní zástupcovia alebo nimi splnomocnené osoby) na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

           

2 PODMIENKY  PRIDELENIA  POUKAZU NA POBYT

 

Na pridelenie bezplatného poukazu do letného tábora nie je právny nárok.

 

Podmienky bezplatného pridelenia poukazu v letnom tábore sa viažu na spoločne posudzovanú domácnosť. Spoločne posudzovanou domácnosťou sa rozumejú všetky osoby vrátane detí žijúce v domácnosti s dieťaťom, ktoré sa má zúčastniť pobytu, bez ohľadu na vek, ich vzájomný príbuzenský vzťah a prihlásenie k trvalému pobytu.

            Na zaradenie žiadosti do výberu musia byť splnené všetky podmienky súčasne. Splnenie podmienok sa preukazuje v tlačive žiadosti čestným vyhlásením žiadateľa. Podmienku 2.1  je navyše potrebné preukázať príslušným potvrdením, ktoré je povinnou prílohou žiadosti.

 

2.1 Minimálne 1 člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný

 

            Zárobkovou činnosťou  sa rozumie vykonávanie závislej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, vrátane vykonávania práce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, v služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, podnikanie a vykonávanie inej samostatne zárobkovej činnosti, poberanie starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku.

           

Splnenie tejto podmienky je nutné preukázať v závislosti od druhu zárobkovej činnosti:

buď: potvrdením zamestnávateľa o hrubom mesačnom príjme za posledné 3 kalendárne mesiace,

alebo: kópiou výpisu daňového priznania za predchádzajúce účtovné obdobie potvrdeného príslušným správcom dane z príjmov fyzickej osoby,

alebo: kópiou rozhodnutia sociálnej poisťovne alebo služobného úradu o priznaní dôchodku.

 

V prípade, že v spoločne posudzovanej domácnosti žijú viaceré osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť, podmienku preukazujú všetky osoby príslušným spôsobom.

 

 

2.2 Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny mesiac nepresahuje 800,00 €

 

                Do celkového príjmu sa zahŕňajú všetky hrubé príjmy všetkých členov spoločne posudzovanej domácnosti zo zárobkovej činnosti, sociálne a štátne dávky, dávky z nemocenského a dôchodkového poistenia (výživné, rodičovský príspevok, nemocenské, materské, invalidný dôchodok, starobný

a predčasný starobný dôchodok, vdovský / vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, výsluhový dôchodok, podpora v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a pod.), okrem prídavku na dieťa.               

 

2.3 Dieťa v čase nástupu do letného tábora spĺňa vekovú hranicu 8 – 12 rokov a je zdravotne spôsobilé pobytu v kolektíve bez potreby špeciálnej zdravotnej alebo psychologickej starostlivosti.

 

            Povinnou prílohou žiadosti je potvrdenie lekára - pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa pred nástupom do kolektívu. Potvrdenie pediatra nesmie byť staršie ako 5 pracovných dní.

           

 

3 ŽIADOSŤ  O  ZARADENIE  DIEŤAŤA  DO  LETNÉHO  TÁBORA

 

            Jednou žiadosťou je možné zaradiť do výberu len jedno dieťa. Ak má žiadateľ záujem prihlásiť na pobyt v letnom tábore viac detí, je nutné pre každé dieťa vyplniť a doručiť samostatnú žiadosť vrátane povinných príloh.

Jednou žiadosťou je možné zaradiť do výberu dieťa len na jeden ponúkaný termín pobytu.

            Tlačivá budú prístupné na  obecných / mestských úradoch, okresných úradoch a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

            Originál vyplnenej a podpísanej žiadosti vrátane požadovaných povinných príloh žiadateľ doručí na adresu rekreačného zariadenia uvedeného ako „miesto pobytu“ v určenom termíne.

 

            Žiadosť, ktorá nebude mať vyplnené všetky predpísané údaje, nebude podpísaná alebo nebude obsahovať niektorú z povinných príloh, bude z výberu automaticky vylúčená.

 

 

4 PRIDELENIE  BEZPLATNÉHO  POUKAZ U  DO  LETNÉHO  TÁBORA 

 

            Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom najneskôr do 5 pracovných dní od určeného termínu zaslania žiadosti, a to telefonicky aj písomne formou doručenia prideleného bezplatného poukazu. Zoznam detí, ktoré sa zúčastnia letného tábora, bude zároveň prístupný na web stránke: www.minv.sk

            Súčasťou poukazu budú pokyny pre rodičov o presnom čase a mieste odovzdania     dieťaťa pri nástupe do letného tábora a jeho prevzatia pri odchode, dopravná dostupnosť rekreačného zariadenia a ďalšie informácie o pobyte.

 

 

5 SPÁDOVÉ  ROZDELENIE  ZARIADENÍ  PODĽA  OKRESOV

 

            Rekreačné zariadenia boli rozdelené podľa okresov v závislosti od ubytovacej kapacity a dopravnej dostupnosti. Pri určovaní, do ktorého zariadenia spadá žiadateľ, je rozhodujúca adresa doručovania písomností, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu. 

 

 

Prílohy :


 

 

 

*****************************************************************************

 

 

O Z N A M

 

     Brantner Nové Zámky oznamuje, že dňa 2.6.2015 v čase od 11:30h do 13:30h sa v našej obci uskutoční výmenný zber papiera a použitého rastlinného oleja.

 

Výmenný pomer papier : 2 kg papiera = 1 ks hygienických vreckoviek

                                            5 kg papiera = 3 kusy hygienických vreckoviek

       alebo

                                            5 kg papiera = 1 ks toaletného papiera

                                          24 kg papiera = 2 ks kuchynských utierok

 

   Zberový papier môže obsahovať noviny, časopisy, letáky, knihy, karton.

Papier nesmie byť znečistený a mokrý.

 

Výmenný pomer olej :   0,5 l rastlinného oleja = 1 ks hygienických vreckoviek

                                            1 l  rastlinného oleja = 1 ks toaletného papiera

                                            4 l rastlinného oleja =  1 ks kuchynských utierok

 

Použitý rastlinný olej nesmie obsahovať živočíšny tuk a veľké množstvo pevných nečistôt.

 

Olej je potrebné v nádobách pevne uzatvoriť.

 

 


 

 

 

 

****************************************************************************

 


 

 

 

****************************************************************************

 

 

O Z N A M

 

      Obecný úrad oznamuje občanom našej obce, že od 14.5. 2015 do 16. 5.2015 bude za budovou Obecného úradu pristavený kontajner na veľkoobjemný odpad. Počas týchto dní sa môžete zbaviť  nepotrebného odpadu ako:

 

- drobný stavebný materiál

- starý nábytok

- matrace

- fólie

- prepravky

- plastová krytina

- žalúzie a pod.

 

Ďalej upozorňujeme občanov, že do kontajnera je zakázané dávať :

- azbestovú krytinu

- pneumatiky

- izolačnú lepenku a iný nebezpečný odpad


 

 

 

*************************************************************************

 

 


 

 

************************************************************

 

 

O Z N A M

 

      Obecný úrad oznamuje občanom našej obce, že od 9. do 13. apríla bude za budovou Obecnúho úradu pristavený kontajner na veľkoobjemný odpad. Počas týchto dní sa môžete zbaviť  nepotrebného odpadu ako:

- drobný stavebný materiál

- starý nábytok

- matrace

- fólie

- prepravky

- plastová krytina

- žalúzie a pod.

 

Ďalej upozorňujeme občanov, že do kontajnera je zakázané dávať :

- azbestovú krytinu

- pneumatiky

- izolačnú lepenku a iný nebezpečný odpad


 

 

 

*****************************************************************************

 

 

Výsledky sčítania hlasovania v referende - 7 .februára 2015

 

 

 

 


 

 

 

*****************************************************************************

 

 


 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

Oznamy :

 

 

V Y H L Á S E N I E

voľby hlavného kontrolóra Obce Kuraľany

 

            Obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch č. 19/2015 zo dňa 30.01.2015 vyhlasuje deň konania volieb hlavného kontrolóra Obce Kuraľany  na 27. marca 2015 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch.

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch určilo v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. skrátený pracovný čas hlavného kontrolóra v rozsahu 0,086 %  z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnancov Obecného úradu v Kuraľanoch .

 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

Ďalšie podmienky :

- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce a účtovníctva rozpočtových

  a príspevkových organizácií,
- manažérske schopnosti, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť,
- užívateľské ovládanie počítača,
- minimálne 5 rokov praxe v kontrolnej činnosti.

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch  v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. ustanovilo náležitosti prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra :

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 

1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
2. profesijný životopis,
3. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
4. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú

    činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré

    vykonávajú podnikateľskú činnosť,
6. písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. l a 2 zákona č. 428/2002 Z.z.

    o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného

    kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch.

 

2

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Kuraľany:

 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 14. februára 

    2015 ( 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli Obce Kuraľany a na internetovej 

    stránke www.kuralany.sk.
2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred  

    dňom konania voľby, t.j. 13. marca 2015 do 14,00 hodiny v uzatvorenej

    obálke na adresu : Obec Kuraľany, Kuraľany č. 1, 935 64 s označením

    „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
3. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok kandidátov vykoná zapisovateľka Obecného úradu

    v Kuraľanoch spolu so zástupcom starostu Obce Kuraľany.

    Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov. Najneskôr 7 dní pred  

    dňom konania voľby hlavného kontrolóra zabezpečia doručenie profesijných životopisov 

    kandidátov všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch.

4. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na 

    rokovanie obecného zastupiteľstva a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní obecného

    zastupiteľstva najviac 10 minút. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich

    prihlášky na obecný úrad.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov

    obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej

    schôdzi obecného zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja

    kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb

    sa rozhoduje žrebom.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 01. mája

    2015, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného

    kontrolóra.
7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej

    osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce.

 

V Kuraľanoch, 04.02.2015

                                                 

                                                                                              Ing. Dušan M é s á r o š                             

                                                                                                       starosta obce

Toto Vyhlásenie bolo zverejnené dňa 12.02.2015


 

 

 

****************************************************************************

 

 

 

Oznámenie :

 

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí v plnej veľkosti


 

 

 

*****************************************************************************

 

 

 

KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY

 

    

 

 

Dňa 4. januára 2015 navštívili koledníci v doprovode katechétky p. Mgr. Alžbety Klenkovej   tie domácnosti v našej obci, ktoré koledníkov  pozvali. Po celodennom koledovaní vo veternom a zimnom počasí  vyrozprávali koledníci svoje zážitky a postrehy:

 

Viki:            veľa sme chodili, ale stálo to za to .

 

Tomáš:       deň ubehol ako voda a ani sme sa nenazdali a už bol večer.

 

Denis:        ľudia boli k nám milí a my sme sa radovali spolu s nimi,

                 únavu sme ani necítili.

 

Šimi:          strávila som krásny deň s kamarátmi a ani som si neuvedomila,

                 že som pomohla mnohým deťom v núdzi.

 

Danielka:       

tento deň bol pre mňa a pre mojich kamarátov výnimočný. Myslím si, že iné deti sa ešte viac radovali. Pýtate sa, že čo je to za hádanku? Ja vám prezradím je to vianočné koledovanie. Tento projekt pomôže mnohým deťom z Afriky, ktoré potrebujú dokončiť vzdelanie na  strednej škole. Keď mám byť úprimná do koledovania sme sa pustili všetci. Teda ja a moji kamaráti s ktorým nám pomohla naša pani katechétka teta Betka. Priebeh nášho koledovania bol hladký. Stretli sme sa po svätej omši ráno a k nášmu cieľu nám pomohlo mnoho ľudí, ktorí finančne prispeli na podporu našich kamarátov z Afriky. Ľudia nás ochotne prijali do svojich príbytkov na zohriatie. Ponúkli nás všelijakými maškrtami a teplým čajíkom. Na konci nastala chvíľa na ktorú sme všetci netrpezlivo čakali. Tá vec na ktorú sme tak čakali, bola ako sme pomohli našim kamarátom v Afrike. Pomohli sme im 410 eurami. Bolo to očarujúce !

 

Katechétka Betka: ďakujem deťom – koledníkom a ľuďom, ktorí nás s veľkou radosťou prijali a pozvali nás aj na budúci rok.

 


 

 

 

***************************************************************************

 

 

 

POZVÁNKA

 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE“,
ktorý sa uskutoční
dňa  27. decembra 2014  v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

 

 

 

Tento rok je to už   VII. ročník stolnotenisového turnaja.
  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.

 

  Priebeh  podujatia : od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež
  od 13.00 hod.  súťažia dospelí.
Každý súťažiaci obdrží diplom a pre víťazov sú pripravené vecné ceny.

 
Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa !

 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.

 

FOTOGRAFIE

 


 

 

****************************************************************************

 

 

Poďakovanie voličom

 

     Milí spoluobčania,

     chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí ste v sobotu 15. novembra prišli k volebným urnám a rozhodli tak o vedení obce a zložení obecného zastupiteľstva na budúce štyri roky. Ako staronový starosta obce sa Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru. Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a zároveň Vás ubezpečujem, že som tu pre Vás. Moje úsilie bude smerovať pre ďalší rozvoj a napredovanie našej obce, ktorá je našim domovom. Pevne verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia.

 

     Ďakujem všetkým voličom za prejavenú dôveru.    

 

     S úctou                                               Ing. Dušan Mésároš, starosta obce Kuraľany


 

    

 

*******************************************************************************

 

 

    OcÚ oznamuje občanom ,že od 11.novembra 2014 je zakázané vynášať konáre na doterajšie miesto skládky konárov. Obecným úradom bude určené nové miesto na skládku konárov, ktoré bude zabezpečené rampou. Vynášanie konárov je potrebné počas pracovnej doby nahlásiť na OcÚ ,aby bolo zabezpečené otvorenie rampy. Mimo pracovnej doby v týždni je možnosť vynášať konáre každú druhú sobotu v mesiaci, čo je potrebné taktiež dopredu nahlásiť na Ocú.


 

 

 

 

**************************************************************************

 

 

Dňa 25. októbra 2014 Obec Kuraľany usporiadala pri príležitosti

„Mesiaca úcty k starším“

 posedenie s dôchodcami v kultúrnom dome.

 

 V tento deň v dopoludňajších hodinách sa konala svätá omša, ktorá bola obetovaná za zdravie a Božiu pomoc pre našich dôchodcov.

 

Výzdobu v sále pripravila riaditeľka materskej školy Mária Šedivá, ktorú dopĺňali práce našich najmenších detí.

 

Súkromný podnikateľ Ing. Erich Neviďanský prezentoval svoje výrobky z včelích produktov.

Starosta obce Ing. Dušan Mésároš,  privítal všetkých prítomných pri sviatočne vyzdobených stoloch, ktoré pripravili pracovníčky obecného úradu Lýdia Beláková a Magdaléna Maláriková.

 

Všetci si pochutnali na výbornom jedle z diviny, ktoré pripravili kuchárka materskej školy Irena Bieliková a vedúca školskej jedálne Ivana Vargová.

 

O dobrú zábavu sa postaral spevák, humorista a zabávač Števo Hruštinec, ktorý rozosmial každého účastníka posedenia, o čom svedčí aj pripojená fotogaléria.

 

Sponzorským darom súkromného podnikateľa Štefana Michlu bolo lahodné víno.


 

 

 

*******************************************************************************

 

 

 

Oznam:

     Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy , budú dňa 17.12.2014  v čase od 8:00 hod. do 12:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

10, 15, 17, 2, 21, 214/01, 223, 242, 5, 6, 6/VE, 7


 

 

 

****************************************************************************

 

 

 


 

 

******************************************************************************

 

 


 

 

 

***************************************************************************

 

 

 

Oznam:

     Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy , budú dňa 12.11.2014  v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 214/02, 215, 217, 218, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 303

 

   Dňa 13.11.2014 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. nasledovné ulice :

 

10, 15, 17, 2, 21, 214/01, 223, 242, 5, 6, 6/VE, 7

 

 

 

 


 

 

 

*************************************************************************

 

 

Výstraha!

 

Slovenský hydrometeorologický ústav -dnešným dňom  10.9.2014 vyhlásil hydrologickú výstrahu  II.stupňa 

 

povodeň z trvalého dažďa

 platí od 11.9.2014 od 00:00 hod. do 12.9.2014 do 12,00 hod.

 

pre Levice- západ -Levice -východ


 

 

 

 

********************************************************************************

 

 

 

Výsledky

súťaže IX. ročníka vo varení guláša

 

     Dňa 19. júla 2014 zorganizovala Obec Kuraľany a Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany súťaž vo varení guláša v športovom areáli. Starosta obce Ing. Dušan Mésároš o 14.00 hodine zahájil IX. ročník súťaže vo varení guláša. Privítal všetky súťažiace družstvá a hostí. Celkovo súťažilo 15 družstiev. Pre návštevníkov pripravilo Poľovnícke združenie „Štvorchotár“ Kuraľany srňací, diviači a hovädzí guláš. Pre deti bol pripravený skákací hrad zdarma.  Dobrú náladu počas varenia guláša vytvárala hudobná skupina „Kuraľanka“. Slnečné lúče počas celého dňa boli veľmi štedré a nenarušila ich ani jedna kvapka dažďa. Vďaka krásnemu letnému dňu sa návštevníci zabávali  pri hudobnej skupine MUSIC EXCELENT do neskorých raných hodín.

 

Výsledky súťaže:

 

I. miesto             Matúš Novák, Boris Bélik, Miriam Sokolová, Lucia Mesárošová

                          Monika Bieliková, Jana Podobová, Simona Michlová, Patrik Bielik

 

II. miesto            Ľuboš Varga, Štefan Bútora, Štefan Harangozó

 

III. miesto           Jozef Turček, Ľubomír Mesároš, Štefan Mészároš


 

 

 

 

*********************************************************************************

 

 

 

 


 

 

 

 

********************************************************************************

 

 

 

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

organizuje 21. júna 2014 /v sobotu/ 3. ročník cyklotúry s názvom Dolnohronské koleso.

Cieľovou stanicou cyklotúry bude vojenské historické múzeum v Pohronskom Ruskove. Účastníci sa môžu prihlásiť do 20.6.2014. O občerstvenie bude postarané. Podrobnejšie informácie môžete dostať na miestnom obecnom úrade, na facebooku (Dolnohronské rozvojové partnerstvo) a na webovej stránke www.drp.sk.

 

Každý bude srdečne vítaný. 

 


 

 

 

 

***************************************************************************

 

 

Dňa 3.6.2014, v čase od 11:30 do 13:30 sa uskutoční výmenný zber papiera a použitého jedlého oleja.

 

Výmenný pomer papier: 5 kg zberového papiera = 1 kotúčik toaletného papiera, alebo

                                           5 kg zberového papiera = 3 balenia hygienických vreckoviek

 

     Zberový papier môže obsahovať noviny, časopisy, letáky, knihy, karton.

Papier nesmie byť znečistený a mokrý.

 

Výmenný pomer olej : 1l použitého rastlinného oleja = 1 kotúčik toaletného papiera

     Použitý rastlinný olej nesmie obsahovať živočíšny tuk a veľké množstvo pevných nečistôt. Olej je potrebné v nádobách pevne uzatvoriť.


 

 

 

*************************************************************************

 

 

 

 

 

 

MIKROREGIÓN   KVETNIANKA

 

 

 

 

 

         Vážený vinár, výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže XIII. ročníka Ochutnávky mladých vín 2014. Organizátorom súťaže vín je Mikroregión Kvetnianka, ktorého členmi sú obce,Farná,Kuraľany,Nýrovce a Veľké Ludince. Degustácia a oficiálne výsledky súťaže budú vyhlásené 12. apríla na verejnej ochutnávke vín v priestoroch  KD vo Farnej o 17.00 hod.

Štartovné pre vinárov: 1.- € za každú vzorku. Vstupné pre verejnosť: 3.-€. Vstupenky sa budú predávať na  Obecnom úrade do 9. apríla  2014.

 

Súťažné podmienky :

Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s objemom 0,7 liter. Vzorky vín treba doručiť v piatok 11. apríla od 08.00 – 12.00 hod. na Obecný úrad. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách : víno biele, víno červené, víno ružové, víno biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

******************************************************************************

 

 


 

 

 

 

 

*************************************************************************

 

 

 

OBEC KURAĽANY

Vás pozýva

 

na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční

dňa 8.februára 2014

 

Fašiangový sprievod masiek  sa začína o 14.00 hod. spred

budovy bývalej základnej školy smerom do kultúrnemu domu.

V prípade nepriaznivého počasia sa fašiangový sprievod neuskutoční.

Od 15.00 hod. môžete v kultúrnom dome  ochutnať pečenú

klobásu, jaterničky, oškvarky a zabíjačkovú kapustnicu.

O dobrú náladu sa postará hudobná skupina KURAĽANKA.

 

Všetci ste srdečne vítaní!


 

 

 

**************************************************************************

 

 

 

MIKROREGIÓN   KVETNIANKA

 

 

 

   O Z N Á M E N I E

 

     Vážený vinár, výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže XII. ročníka Ochutnávky mladých vín 2013. Organizátorom súťaže vín je Mikroregión Kvetnianka. Neverejná degustácia sa uskutoční 13. apríla. Oficiálne výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 19. apríla na verejnej ochutnávke vín v priestoroch Kultúrneho domu v Kuraľanoch o 17.00 hod.
Štartovné pre vinárov: 1.- € za každú vzorku. Vstupné pre verejnosť: 3.-€. Vstupenky sa budú predávať na  Obecnom úrade do 17. apríla  2013.

 

Súťažné podmienky :
Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať dve fľaše s objemom jeden liter. Vzorky vín treba doručiť v piatok 12. apríla od 10.00 – 14.00 hod. na Obecný úrad. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách : víno biele, víno červené, víno ružové, víno biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov


 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

Dňa 28.decembra 2013 zorganizoval OcÚ Kuraľany v spolupráci s komisiou športu a kultúry tradičný vianočný stolnotenisový turnaj

„O pohár starostu Obce Kuraľany“.


     Prvé zápasy patrili mládeži. Počas celého turnaja sa hralo systémom každý s každým na dva víťazné sety. V tejto kategórii boli prihlásení traja chlapci a dve dievčatá. Je na škodu veci, že sa tejto súťaže nezúčastnilo viacej mladých ľudí. Zvíťazila Lucia Mesárošová pred Miroslavom Virágom ml. a

Miriam Sokolovou.
     V poobedňajších hodinách sála Kultúrneho domu patrila dospelým, kde si svoje sily zmeralo deväť neregistrovaných mužov a jedno registrované dievča. Vo finálovom stretnutí zvíťazila Lenka Mesárošová pred Miroslavom Jobbikom (minuloročný víťaz). Tretie miesto obsadil Gabriel Klenko. Zahájenie a ukončenie súťaže vykonal starosta obce Ing.Dušan Mésároš, ktorý osobne odovzdal víťazom vecné ceny a diplomy.
     Počas turnaja si nielen súťažiaci, ale aj prítomní pochutili na hriankach a vianočnej kapustnici s hríbami, ktorú pripravili pracovníčky obce

p. Beláková a p. Maláriková.
     Vecné ceny pre súťažiacich sponzoroval p. Andrej Pilát za čo mu patrí poďakovanie.


 

 

***************************************************************************

 

POZVÁNKA

 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE“,
ktorý sa uskutoční
dňa  28. decembra 2013  v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

 

 

Tento rok je to už   VI. ročník stolnotenisového turnaja.
  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.

 

  Priebeh  podujatia : od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež
  od 13.00 hod.  súťažia dospelí.
Každý súťažiaci obdrží diplom a pre víťazov sú pripravené vecné ceny.

 

Sponzori podujatia:
Pilát Andrej
Obec Kuraľany


Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa !

 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.
 


 

 

 

***************************************************************************

 


 

 

***************************************************************************

 


 

 

 

******************************************************************************

 

 


 

 

***************************************************************************

 

 

Obec Kuraľany Vás srdečne pozýva na turnaj v malom  futbale o

 

 

 

                            „Pohár starostu obce“

 

 

 


ktorý sa uskutoční dňa 10.8.2013 o 15,00 hod na miestnom

multifunkčnom ihrisku.

 

Súťažné tímy v počte 5+1 sa môžu prihlásiť na obecnom úrade

do 8.8.2013.

 

Pre súťažiace tímy sú pripravené upomienkové poháre.

 

Všetci ste srdečne vítaní.

  

 

 

*************************************************************************

 

 

Súťaž vo varení guláša

 

Obec Kuraľany ,Dobrovoľný hasičský zbor a Poľovnícke združenie Štvorchotár Kuraľany organizujú
       VIII.ročník súťaže vo varení guláša, ktorý sa uskutoční dňa 20.júla 2013 so začiatkom


o 14:00 hod pri športovom areáli

 


Kritéria pre súťažiace družstvá:


Objem navareného guláša musí byť min. z 3 kg ľubovoľného mäsa.
Suroviny musia byť v surovom stave, nepredvarené a neupravované.
Bližšie informácie poskytneme pri prezentácii.

Harmonogram súťaže:


• 13:00 – 14:00 Príprava
• 14:00 – 18:00 Varenie
• 18:00 -  19:00 Vyhodnotenie
• 19:00 – Odovzdávanie cien

 

Prihlášky

 

Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade každý pracovný deň od
8:00 -15:30 hod.


Termín uzávierky prihlášok je 12.júla 2013
preto žiadame súťažné tímy, aby sa prišli včas prihlásiť

Súťažiaci, ktorí sa prihlásia po tomto termíne neobdržia  upomienkové predmety.


Ďalší program
Pre deti je pripravený skákací hrad a reťazový kolotoč zdarma .Pochutiť si budú môcť na cukrovej vate a pukancoch.
Súťažiacim a návštevníkom bude spríjemňovať chvíle počas súťaže hudobná skupina Kuraľanka.


Pred odovzdávaním cien vystúpi detský folklórny súbor KURAĽANČEK

 

Ľudová veselica začne o 20:00 hod. do tanca hrá hudobná skupina MUSIC EXCELENT
         Pre návštevníkov je pripravený hovädzí guláš, srňací guláš a baraní guláš.
Srdečne pozývame všetkých obyvateľov, rodákov a návštevníkov  našej obce.

 

FOTOGRAFIE

 

 


 

 

**********************************************************************

 

Pozvánka

Obecný úrad Kuraľany,
v spolupráci so Základnou školou
a Materskou školou Kuraľany


pozýva všetky prázdninujúce deti, rodičov,
starých rodičov a priateľov dobrej zábavy na„Prázdnináčik 2013“


dňa 06.07.2013  so začiatkom o 16:00 hod.


na školskom ihrisku.

 

 

LETNÝ PRÁZDNINÁČIK - program

 

Zahájenie

 

Spoločný tanec  STONOŽKA

 

Určenie kapitánov, žrebovanie súťažných družstiev, vyhlásenie
súťažných  disciplín
   
Súťaže:  1. Štafetový beh
                           2. Nosenie loptičky na rakete
                           3. Prechod cez močiar
                           4. Kopanie lopty  k méte a späť
                           5. Skákanie vo vreci

 

Prestávka – občerstvenie

 

Súťaže:  6. Hádzanie loptičky na cieľ
                           7. Prelievanie vody
                           8. Štafeta so zviazanými nohami
                           9. Štafeta – dvojice s vajíčkami
                         10. Papkáči

 

Prestávka /pitný režim/

                         11. Hádankovo
                         12. Skladanie obrázkov
                         13. Vedomostný kvíz
                         14. Kresba
                         15. Správanie

 

Vyhodnotenie  – správanie, sčitovanie bodov, sladká odmena


Opekačka


 

 

************************************************************************

 

 

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo organizuje dňa 29.júna 2013 /sobota/

 

letnú cyklotúru pod názvom

 

  „2.Dolnohronské koleso „

na Dolnom Pohroní.

 

 

Štart z našej obce sa uskutoční od kultúrneho domu o 12,00hod.

 

Naša trasa - Kuraľany-Nýrovce-Málaš- Farná –Veľké Ludince čo je cca 24km

 

predpokladaný príchod do Veľkých Ludiniec je o 14,30 hod.

 

Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade v Kuraľanoch do 27.6.2013

 

Povinná výstroj: Cyklistická prilba, výstražná vesta, bicykel.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Pre podrobnosti kliknúť SEM
 


 

 

***************************************************************************

 

 

Deň matiek.


Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Kuraľanoch pozývajú všetky mamičky, staré mamy a babičky na slávnostné popoludnie pri príležitosti „Dňa matiek“ , ktoré sa
uskutoční dňa 19.mája 2013  o 16,00 hod. v Kultúrnom dome v Kuraľanoch.

 

Oslavu spestria svojim programom deti materskej školy a žiaci základnej školy.

 

Všetkých srdečne pozývame.

 

Fotografie ...


 

 

*****************************************************************************

 

Dňa 29.12.2012 zorganizoval obecný úrad V. ročník vianočného stolnotenisového turnaja 

o „Putovný pohár  starostu obce“.

 

Súťažilo sa v II. kategóriach     

                                                                                              

I.kategória  deti a mládež

II.kategória dospelí

 

V I.kategórii bolo prihlásených 10 súťažiacich.

V II.kategórii bolo prihlásených 14 súťažiacich.

 

Počas súťaže sa podávala kapustnica na ktorej si pochutili  všetci súťažiaci a prítomní.

Deň nám spríjemnili  betlehemci, ktorí nám zaspievali koledy.

 

Výsledky súťaže:

I.kategória:Deti a mládež.        II.kategória:Dospelí

1.Mesárošová Lucia                 1.Jobbik Miroslav
2.Jobbik Miroslav                    2.vdp.Kavoň Serafín
3.Sokolová Miriam                   3.Klenko Gabriel


Celkovým víťazom o „Putovný pohár starostu obce“ sa stal Jobbik Miroslav.

 

Fotografie


 

 

 

***************************************************************************

 

 

O B E C  KURAĽANY
O Z N Á M E N I E


o zápise detí do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2013/2014

 

Obec Kuraľany podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Kuraľany č. 2/2012 o termíne zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky oznamuje rodičom detí, že  zápis šesťročných detí narodených


od 1. septembra 2006 do 31. augusta 2007
bude dňa 25. januára 2013 od 13.00 hod. – 15.00 hod. v triede Základnej školy Kuraľany č. 152

 

Upozornenie!
O prijatí dieťaťa do základnej školy bude rozhodovať riaditeľ ZŠ. Na zápis si rodičia prinesú rodný list dieťaťa, písacie potreby a svoj občiansky preukaz.
Dodatočný zápis v odôvodnených prípadoch bude možný u riaditeľa ZŠ.

 

       Ing. Dušan   M é s á r o š
             starosta obce
                    v.r.                      

 


 

 

 

**************************************************************************

 

 

 


 

POZVÁNKA


Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

 

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE“,
ktorý sa uskutoční
dňa  29. decembra 2012  v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.


Tento rok je to už   V. ročník stolnotenisového turnaja.
  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.


  Priebeh  podujatia :   od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež
od 13.00 hod.  súťažia dospelí
Každý súťažiaci obdrží diplom a pre víťazov sú pripravené vecné ceny.


Sponzori podujatia:  
Pilát Andrej
Obec Kuraľany

 

Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa !


Na Vašu účasť sa tešia organizátori.


 

 

 

 

******************************************************************************

 

 


 

 

********************************************************************   

 

Dňa 12. októbra už tradične  zorganizoval obecný úrad pri príležitosti mesiaca úcty k starším slávnostnú besiedku pod názvom „Ctíme ťa jeseň života“.


     Vo vestibule kultúrneho domu si mohli  pozrieť naši seniori výstavu ovocia, zeleniny a výtvarné práce, ktoré pre nich pripravili žiaci základnej školy a deti materskej školy. Po privítaní a príhovore starostom obce, prítomných pobavil a rozosmial so svojím vystúpením ľudový rozprávač Milan Barabáš  alias strýko „IZIDOR“.


     Miestnosť kde sa podávalo pohostenie bola nádherne pripravená a upravená tak, aby sa tam hostia dobre cítili. Pri dobrom jedle im vyhrávala miestna kapela „Kuraľanka“.

 

 

Zobraziť fotky

 


 

**************************************************************************

 

Zber Elektroodpadu

Dátum zberu:   25.9.2012

 

Zbiera sa:


chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky, mikrovlné rúry, elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, bojlery elek¬trické ventilátory, klimatizačné zariadenia, vysávače, čističe kobercov, spotrebiče na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž, hodiny, hodinky, váhy, scenery, Stolné počítače, monitory,, tlačiarne, osobné počítače {vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice), laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice), notebooky, elektrické diáre, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, elektrické a elektronické písacie stroje, vreckové a stolové kalkulačky, faxové prístroje, telex, telefónne prístroje, telefónne automaty, záznamníky, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videokamery, vi¬deorekordéry, Hi - fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje, svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, nízkotlakové sodíkové výbojky, vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕta¬nie, dierovanie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov, nástroje na nitovanie, pritíkanie klincov alebo skrutkovanie atebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek, nástroje na zváranie a spájkovanie, zariadenia na striekanie, nanášanie a rozprašovanie, nástroje na kosenie a iné záhradkárske činnosti, súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh, konzoly na videohry, videohry, počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie, športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami, hracie automaty, zariadenia na rádioterapiu, kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, dýchacie prístroje, prístroje na nukleárnu medicínu, laboratórne zariadenia na diagnostiku, analyzátory, mrazničky, prístroje na fertilizačné testy, hlásič elektrickej požiarnej signalizácie, tepelné regulátory, ter¬mostaty, prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť, predajné automaty na teplé nápoje, predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky, predajné automaty na tuhé výrobky, automaty na výdaj peňazí, elektromotory. A iné elektrické a elektronické zariadenia.


Spomínané veci zhromaždite v deň zberu pred domom, na verejne viditeľnom a prístupnom mieste. Pracovníci spoločnosti TOP Electronic, s.r.o.. budú so svojim vozidlom označeným tabuľou .Zber elektroodpadov" prechádzať obcou a spomínané odpady odoberú bezplatne.

 


 

 

*****************************************************************************

 

 

Dňa 1.9. 2012 sa uskutočnil na miestnom multifunkčnom ihrisku turnaj v malom futbale o „Pohár starostu obce“.


Turnaj otvoril starosta obce Ing. Dušan Mésároš, na ktorom sa zúčastnili 3 mužstvá. Súťažné tímy v počte 5+1 hrali systémom každý s každým.


Konečné poradie turnaja je nasledovné:

 

  • 1. Mládežníci – D. Klenko, S. Marušík, M. Marušík, J. Kučera, F. Kelec, R. Kelec,                       M. Belanský,  D. Šimek.
  • 2. Tridsiatnici – Mgr. P. Podoba, Mgr. T. Vöros, M. Varga, M. Klenko, P. Bielik,         

                            T. Varga st., T. Varga ml., P. Varga, Lukáš Varga a  Ľuboš Varga.

  • 3. Starí páni – Ľ. Mésároš, Ľ. Sokol, J. Turček, M. Bednár, G. Klenko, K. Michlo, F. Bielik.

 

Každé zúčastnené družstvo bolo ocenené pohármi , ktoré súťažiacim odovzdal starosta obce. 


Počasie prialo, atmosféra bola výborná.


Poďakovanie patrí starostovi obce Ing. D. Mésárošovi, usporiadateľovi Mgr. P. Podobovi, rozhodcovi p. K. Vargovi, všetkým ktorí sa podielali na príprave turnaja a všetkým zúčastneným.


Tešíme sa na ďalší ročník 2013 a srdečne Vás naň pozývame.

 

 

Zobraziť  fotografie

 

 


 

 

***************************************************************************

 

 

!  Zber obnoseného šatstva !


Zapojte sa do
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,
ktorý sa bude konať v obci Kural'any


v Zbernej miestnosti za Obecným úradom
v pracovných dňoch
od 03.09. (pondelok) do 11.09. (utorok)
v čase od 07:30 do 15:30 hod.


Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného
vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri
prevoze.


ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné
oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,
prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny,
hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci
možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne
znečistené, nie však úplne špinavé.


Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky
zabalili osobitne a označili.


NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace,
koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.


Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete
pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.


V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás
nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.


!  Zber obnoseného šatstva  !

 


 

 

*****************************************************************************

 

POZVÁNKA


              Obec Kuraľany Vás srdečne pozýva  na turnaj v malom futbale o

 

„ Pohár starostu obce“

 

ktorý sa uskutoční dňa 1.9.2012 o 15,00 hod na miestnom multifunkčnom ihrisku .

Súťažné tímy v počte 5+1 sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 31.8.2012.


Všetci ste srdečne vítaní.

 

 


 

 

****************************************************************************

 

 

Dňa 21. júla 2012 zorganizovali Obecný úrad, Dobrovoľný hasičský zbor a Poľovnícke združenie Kuraľany súťaž vo varení guláša v športovom areáli. Pre deti bol pripravený kolotoč a skákací hrad zdarma. Taktiež si mohli pochutiť na trdelníku a cukrovej vate. Starosta obce Ing. Dušan Mésároš o 14.00 hod. zahájil VII. ročník súťaže vo varení guláša. Privítal všetky súťažiace družstvá a hostí. V tomto ročníku súťažilo celkovo 15 družstiev. Pred vyhodnotením súťaže a odovzdávaním cien vystúpil detský folklórny súbor Kuraľanček. Pre návštevníkov bol pripravený srňací, bravčový a baraní guláš. O občerstvenie sa postarali podnikatelia KLENKOSPOL  Ervín Klenko a FEMILY PUP Pavol Baláž. Dobrú náladu počas varenia guláša vytvárala hudobná skupina Kuraľanka. I napriek nepriaznivému počasiu počas celého dňa , pretože neustále pršalo, neodradilo návštevníkov zabávať sa pri hudobnej skupine MUSIC EXCELENT do neskorých ranných hodín.


Výsledky súťaže:


I. miesto  Emil Michlo, Jozef Michlo, Jaroslav Remeň, Juraj Balco


II. miesto Lucia Mesárošová, Boris Bélik, Miriam Sokolová, Matúš Novák,
               Monika Bieliková, Michal Varga, Patrik Bielik, Tomáš Bielik


III. miesto Tibor Varga, Ľubomír Novák, Ing. Milan Klenko


 

 

*****************************************************************************

 

 

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková organizácia, ktorá
poskytuje sociálne služby pre občanov z okraja spoločnosti- materiálnu pomoc  
sociálne odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť
   Viac na www.diakoniebroumov.org

VYHLASUJE

 

Zbierku použitého oblečenia

 

- Oblečenie na leto, zimu/dámské, pánské, detské/
- Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky ,utierky, záclony
- Látky (minimálne 1m2,prosíme ,nedávajte nám odrezky a zbytky látok)
- Domáce potreby- riad biely i čierny, poháre- nepoškodené
- Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
- Obuv- nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
- Hračky

 

Veci ktoré vziať nemôžu:
  
- chladničky ,televízor, počítače a inú elektrotechniku ,matrace ,koberce-
   z ekologických dôvodov
- nábytok, bicykle a detské kočíky -tie sa transportom znehodnotia
- znečistený a vlhký textil

 

 

Zbierka sa uskutoční od 20.augusta do 24.augusta 2012

za budovou OcÚ v bývalej kuchyni roľníckeho družstva

od 7,30 hod.  do  15,30 hod.  každý pracovný deň.

 

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec alebo krabíc,
aby sa nepoškodili transportom.

 

 


 

 

*****************************************************************************

 

 

Obecný úrad v Kuraľanoch
usporiada

 

 


dňa 12. augusta 2012

o 18.00 hod.

 


hudobné vystúpenie umelcov z televíznej relácie REPETE

 

 

 

 

 


DUŠANA GRÚŇA   a   MIRKY KLIMENTOVEJ.


Estrádne vystúpenie sa uskutoční v miestnom parku, v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome.


Vstupné je zdarma.

 

 


 

Dušan Grúň a Mirka Klimentová Kuraľany 12.8.2012

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 

 

****************************************************************************

 

 

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA

 

 

Obec Kuraľany ,Dobrovoľný hasičský zbor a Poľovnícke združenie Štvorchotár Kuraľany organizujú
       VII.ročník vo varení guláša, ktorý sa uskutoční dňa 21.júla 2012 so začiatkom

o 14:00 hod na športovom areáli

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pre súťažiace družstvá:

Objem navareného guláša musí byť min. z 3 kg ľubovoľného mäsa.
Suroviny musia byť v surovom stave, nepredvarené a neupravované.
Bližšie informácie poskytneme pri prezentácii.

 

 

Harmonogram súťaže:

  • 13:00 – 14:00 Príprava
  • 14:00 – 18:00 Varenie
  • 18:00 -  19:00 Vyhodnotenie
  • 19:00 – Odovzdávanie cien


Prihlášky


Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade každý pracovný deň od
8:00 -15:30 hod.

Termín uzávierky prihlášok je 19.júla 2012
preto žiadame súťažné tímy, aby sa prišli včas prihlásiť

 

Ďalší program
Pre deti je pripravený skákací hrad a reťazový kolotoč zdarma .Pochutiť si budú môcť na cukrovej vate a trdelníku.
Súťažiacim a návštevníkom bude spríjemňovať chvíle počas súťaže hudobná skupina Kuraľanka.

 

Pred odovzdávaním cien vystúpi detský folklórny súbor KURAĽANČEK


Ľudová veselica začne o 20:00 hod. do tanca hrá hudobná skupina MUSIC EXCELENT
         Pre návštevníkov je pripravený hovädzí guláš, srňací guláš, baraní guláš.
Srdečne pozývame všetkých obyvateľov, rodákov a návštevníkov  našej obce.

 

 


 

 

*************************************************************************

 

Obecný úrad Kuraľany v spolupráci zo ZŠ a MŠ Kuraľany
pozývajú všetky prázdninujúce deti a mládež na

 

LETNÝ  PRÁZDNINÁČIK

 

dňa 14. júla 2012 o 16.00 hod.
v areáli ZŠ a MŠ Kuraľany

 

**************************************************************************

 

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo
organizovalo


dňa 9. júna 2012


„LETNÚ CYKLOTÚRU“  - 1. DOLNOHRONSKÉ KOLESO


pre všetky vekové kategórie.


Našu obec reprezentovali študentky


Lucia Mesárošová a Miriam Sokolová.

 

 

     Štart z našej obce sa uskutočnil od kultúrneho domu o 10.45 hod. Cieľ – letnej cyklotúry bola obec Hronovce – centrálne námestie. Dievčatá boli zaradené do Trasy č. 4: Keť  / Veľké Ludince - Farná /  Kuraľany- Nýrovce – Želiezovce – Hronovce.

Spolu po tejto trase  prešli cca 20 km.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

*****************************************************************************

 

 

**************************************************************************

 

O Z N A M   

 

     Obecný úrad v Kuraľanoch oznamuje občanom našej obce , že od 27.do  28. marca 2012/ t.j. utorok , streda /  bude  za budovou Obecného úradu pristavený kontajner na objemný odpad. Počas týchto dní sa môžeme zbaviť nepotrebného odpadu.  Fóliu, plasty a prepravky je potrebné  položiť vedľa kontajnera . Ďalej upozorňujeme občanov , že je zakázané do kontajnera dávať pneumatiky , konáre zo stromov , nebezpečný odpad  , železo a  elektroodpad.

 

     Ešte raz upozorňujeme občanov , že len počas týchto dvoch dní sa môžu zbaviť nepotrebného odpadu  do pripraveného kontajneru.

 


*******************************************************************

 

 

Jarné upratovanie

Odvoz rastlinného odpadu zo záhrad


Vzhľadom na to ,že značnú časť veľkorozmerného odpadu tvorí v tomto období biologicky rozložiteľný  odpad (odpad porastov zo záhrad) budú vykonávať pracovníci obce zber a  odvoz  konárov, ktorý sa uskutoční v pondelok 12.3.2012 a v pondelok 19.3.2012.
Podmienkou je ,že  konáre budú v spomínané dni pripravené pred nehnuteľnosťami tak ,aby bol k nim bezproblémový prístup a aby neznemožňovali používanie ciest a chodníkov. Upozorňujeme občanov na včasné vyloženie konárov.
Táto akcia má poslúžiť  výlučne občanom ,aby sa zbavili veľkorozmerného odpadu,. Preto žiadame občanov, aby  nevykladali iný odpad. Po odvoze konárov je povinný každý majiteľ nehnuteľnosti vyčistiť si priľahlý  chodník, alebo cestu.

 

 

******************************************************************

 

 

Zber Elektroodpadu

Dátum zberu:   1.3.2012

 

 

 

Zbiera sa:


chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky, mikrovlné rúry, elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, bojlery elek¬trické ventilátory, klimatizačné zariadenia, vysávače, čističe kobercov, spotrebiče na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž, hodiny, hodinky, váhy, scenery, Stolné počítače, monitory,, tlačiarne, osobné počítače {vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice), laptopy (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice), notebooky, elektrické diáre, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, elektrické a elektronické písacie stroje, vreckové a stolové kalkulačky, faxové prístroje, telex, telefónne prístroje, telefónne automaty, záznamníky, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videokamery, vi¬deorekordéry, Hi - fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje, svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, nízkotlakové sodíkové výbojky, vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕta¬nie, dierovanie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov, nástroje na nitovanie, pritíkanie klincov alebo skrutkovanie atebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek, nástroje na zváranie a spájkovanie, zariadenia na striekanie, nanášanie a rozprašovanie, nástroje na kosenie a iné záhradkárske činnosti, súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh, konzoly na videohry, videohry, počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie, športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami, hracie automaty, zariadenia na rádioterapiu, kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, dýchacie prístroje, prístroje na nukleárnu medicínu, laboratórne zariadenia na diagnostiku, analyzátory, mrazničky, prístroje na fertilizačné testy, hlásič elektrickej požiarnej signalizácie, tepelné regulátory, ter¬mostaty, prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť, predajné automaty na teplé nápoje, predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky, predajné automaty na tuhé výrobky, automaty na výdaj peňazí, elektromotory. A iné elektrické a elektronické zariadenia.


Spomínané veci zhromaždite v deň zberu pred domom, na verejne viditeľnom a prístupnom mieste. Pracovníci spoločnosti TOP Electronic, s.r.o.. budú so svojim vozidlom označeným tabuľou .Zber elektroodpadov" prechádzať obcou a spomínané odpady odoberú bezplatne.

 

 


******************************************************************

 

 

 

OBEC KURAĽANY

 

Vás pozýva

 

 

 

na obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční

dňa 18.februára 2012

 

 

 

 

 

Oslava sa začne o 13.00 hodine fašiangovým sprievodom masiek
spred budovy bývalej základnej školy smerom ku kultúrnemu domu,
doprevádzaný hudbou.
Od 15.00 hodiny môžete v kultúrnom dome  ochutnať pečenú
klobásu, jaterničky, oškvarky a zabíjačkovú kapustnicu.

 

O dobrú náladu sa postará hudobná skupina KURAĽANKA.

 

Všetci ste srdečne vítaní!

 

 

 

***************************************************************************

 

 

 

 

 

MIKROREGIÓN   KVETNIANKA

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

 

Záujmové združenie obcí pre cestovný ruch Mikroregión KVETNIANKA, ktorého členmi sú obce Farná, Kuraľany, Nýrovce a Veľké Ludince usporiada dňa 10. februára 2012 v Sanzol - Bier v Nýrovciach, XI.ročník ochutnávky mladého vína so začiatkom o 17.00 hod. s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie a privítanie účastníkov
2. Odborná prednáška
3. Diskusia
4. Vyhodnotenie degustácie, odovzdanie diplomov a cien
5. Občerstvenie a spoločné posedenie
6. Verejná degustácia vín

 

     Do súťaže o najlepšiu vzorku mladého vína sa môžu prihlásiť pestovatelia hrozna z uvedených obcí. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 2 fľaše s objemom 1 liter. Vzorky vín treba doručiť vo štvrtok 9. februára od 10. do 14. hodiny na Obecný úrad. Do súťaže sú zaradené vína v nasledovných kategóriách: vína biele tiché, vína červené tiché, vína ružové suché, vína biele a červené zmesové. Vína budú hodnotené 100 – bodovým hodnotiacim systémom odbornou komisiou zloženou z renomovaných vinárskych odborníkov.


                                                                            Ing. Dušan Mésároš
                                                                          predseda Mikroregiónu

 

 

***************************************************************************

 

 

O Z N Á M E N I E

 

Občania, ktorí nadobudli v roku 2011 nehnuteľnosť v katastri obce Kuraľany, prípadne došlo k iným zmenám / dedičstvo, zmena nájmu pôdy a pod.,/ sú povinní tieto skutočnosti nahlásiť do 31. januára 2012 na obecný úrad bez vyzvania a zároveň doručiť príslušné doklady/ List vlastníctva, Kúpna zmluva, Nájomná zmluva, Kolaudačné rozhodnutie/.


Zároveň upozorňujeme tých občanov, ktorí si uplatňovali úľavu na komunálnom odpade, musia doručiť na obecný úrad každoročne nový doklad, aby sa im úľava poskytovala aj naďalej. Týka sa to :


-  občanov, ktorí pracujú mimo miesta trvalého pobytu a dochádzajú v týždenných turnusoch
/  potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa /
- občanov,  ktorí pracujú v zahraničí
/potvrdenie o  ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa/
- študentov,  ktorí sú ubytovaní v internátoch
/ potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie internátu/


Vyzývame tých občanov , ktorí nemajú doložené listy vlastníctva k daňovým priznaniam od rodinných domov  , aby tieto listy vlastníctva doručili na obecný úrad do 31.  januára 2012. Listy vlastníctva nemôžu byť staršie ako 3 mesiace a môžu byť vytlačené aj  z webovej stránky www.katasterportal.sk

 

 

***************************************************************************

 

Výsledky súťaže
IV. ročníka vianočného stolnotenisového turnaja, ktorý sa konal dňa 7.1.2012
v Kultúrnom dome v Kuraľanoch

 

I. Kategória :   Deti a mládež

1. miesto  Lucia Mesárošová
2. miesto  Miroslav Jobbik
3. miesto  Miriam Sokolová
4. miesto  Dávid Klenko
5. miesto  Miroslav Virág

 

II. Kategória:   Dospelí

1. miesto  dp. farár Serafín Kavoň
2. miesto  Miroslav Jobbik
3. miesto  Juraj Balco
4. miesto  Kristián Varga

 

 

***************************************************************************

 

POZVÁNKA


Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, pozývajú všetkých záujemcov o aktívny pohyb na

„VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ“,


ktorý sa uskutoční
dňa  7. januára 2012 v sále Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

 

Tento rok je to už   IV. ročník stolnotenisového turnaja.

 

  Čaká na Vás vianočná kapustnica, no najmä príjemne strávený deň a možnosť prezentovať svoje kvality. Treba si priniesť športovú obuv, férového ducha a hlavne dobrú náladu.

  Priebeh  podujatia :   od 9.00  hod.  do 13.00 hod.  súťažia deti a mládež
  od 13.00 hod.  súťažia dospelí
         
Riadime sa mottom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa !

 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori.

 

 

*******************************************************************************

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje,
že dňa 9.novembra 2011 od 9.00 hodiny do 14.00 hodiny
bude odstávka vody.

 

**************************************************************************

 

 

P O Z V Á N K A

 


Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Kuraľany Vás srdečne pozývajú na sviatočnú
besiedku, ktorú poriadame pri príležitosti úcty k starším

 

„Ctíme ťa, jeseň života“

 

dňa 21.októbra 2011 o 17.00 hod. do Kultúrneho domu v Kuraľanoch.

V programe vystúpia žiaci Základnej školy Kuraľany.
Po skončení programu bude pripravené pohostenie, výstava ovocia a zeleniny.
Nebude chýbať ani hudobné vystúpenie skupiny Kuraľanka, ktorá má pre Vás nachystané mnohé piesne nielen na počúvanie, ale aj do tanca.


Tešíme sa na vašu účasť .

 

  

****************************************************************************

 

 

 

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Kuraľanoch srdečne pozývajú občanov našej obce na slávnostné otvorenie viacúčelového ihriska, ktoré sa uskutoční


dňa 16. októbra 2011 t.j v nedeľu so začiatkom o 12.00 hodine.


Po vysvätení viacúčelového ihriska sa uskutoční turnaj v minifutbale, ktorého sa môžu zúčastniť obyvatelia obce.


Počas turnaja sa bude podávať baraní guláš.


Odporúčaná obuv pre hráčov sú iba tenisky s gumovou podrážkou, nie kopačky.


Tešíme sa na spoločne prežité jesenné popoludnie v športovej atmosfére.

 

 

******************************************************************************

 

 

Výstraha !!!

Oznamujeme Vám, že dňa 6.10.2011 bola vyhlásená výstraha SHMÚ vietor 2.stupňa s platnosťou 7.10.2011 od 6,00 hod. do 9,00 hod. KS IZS ObÚ Nitra

 

 

******************************************************************************

 

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby.

Odber sa uskutoční:
dňa 5.októbra 2011 v kultŕnom dome vo Farnej od 8.00 do 10.00 hodiny. Odvoz darcov od obecného úradu v Kuraľanoch od 8.30 hodiny
 

O Z N A M   


     Obecný úrad v Kuraľanoch oznamuje občanom našej obce , že od 27.do  28. marca 2012/ t.j. utorok , streda /  bude  za budovou Obecného úradu pristavený kontajner na objemný odpad. Počas týchto dní sa môžeme zbaviť nepotrebného odpadu.  Fóliu, plasty a prepravky je potrebné  položiť vedľa kontajnera . Ďalej upozorňujeme občanov , že je zakázané do kontajnera dávať pneumatiky , konáre zo stromov , nebezpečný odpad  , železo a  elektroodpad.


     Ešte raz upozorňujeme občanov , že len počas týchto dvoch dní sa môžu zbaviť nepotrebného odpadu  do pripraveného kontajneru.


 

Aktuálne oznamy

Ochutnávka vín 2016 - Vyhodnotenie

Odborná degustácia vín Kvetnianka 1,4 strana.jpg

 

 

Po kliknutí na obrázok sa zobrazí v plnej kvalite
viac...

Zverejnené 2.5.2016


 

 

***************************************************************************

 

O Z N Á M E N I E

 

 

Občania, ktorí nadobudli v roku 2012 nehnuteľnosť v katastri obce Kuraľany, prípadne došlo k iným zmenám / dedičstvo, zmena nájmu pôdy a pod.,/ sú povinní tieto skutočnosti nahlásiť do 31. januára 2013 na obecný úrad bez vyzvania a zároveň doručiť príslušné doklady/ List vlastníctva, Kúpna zmluva, Nájomná zmluva, Kolaudačné rozhodnutie, Osvedčenie o dedičstve , prípadne iný doklad, ktorý preukazuje vlastníctvo k danej nehnuteľnosti /.
 

Zároveň upozorňujeme tých občanov, ktorí si uplatňovali úľavu na komunálnom odpade, musia doručiť na obecný úrad každoročne nový doklad, aby sa im úľava poskytovala aj naďalej v roku 2013, týka sa to :


občanov, ktorí pracujú mimo miesta trvalého pobytu a dochádzajú v    

    týždenných turnusoch
    /  potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa /
- občanov,  ktorí pracujú v zahraničí
   /potvrdenie o  ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa/
    Ak doklad nie je v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom

    priložiť aj preklad , nevyžaduje sa úradný preklad.
- študentov,  ktorí sú ubytovaní v internátoch
   / potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie internátu/


Ďalej upozorňujeme vlastníkov psov, aby obci oznamovali kalendárny mesiac,  kedy sa stali vlastníkom psa a kedy im pes uhynul.


Vyzývame tých občanov , ktorí nemajú doložené listy vlastníctva k daňovým priznaniam od rodinných domov  , aby tieto listy vlastníctva doručili na obecný úrad do 31.  januára 2013. Listy vlastníctva nemôžu byť staršie ako 3 mesiace a môžu byť vytlačené aj  z webovej stránky www.katasterportal.sk


 

webygroup

dnes je: 26.5.2016

meniny má: Dušan

Počasie Kuraľany - Svieti.com
Páči sa Vám naša stránka ?
 
 
4

 
 
0

 

1969878

Úvodná stránka