Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Kuraľany Oficiálna stránka obce

História obce

  • Archeologické nálezy nasvedčujú, že dejiny osady spadajú až do obdobia mladšej bronzovej doby (500 - 700 pred Kr.}. V obci je nález halštatského kostrového, laténskeho a veľkomoravského pohrebiska. Príchod slovanského obyvateľstva sa datuje od 5. storočia po Kr.. Boli to roľníci, pestovali všetky druhy obilovín, strukoviny, olejniny, ovocie a zeleninu. Takisto chovali ošípané, hovädzí dobytok, ovce a hydinu. Doplnkovým zamestnaním bol rybolov a včelárstvo. K tradičným remeslám patrilo kováčstvo, tesárstvo a hrnčiarstvo.
  • Obec sa vyvinula ako hromadná cestná dedina. Prvá zmienka je z roku 1223. Do 14. stor. patrila zemanom Kuraliovcom, v rokoch 1330 - 1349 ju vlastnilo ostrihomské arcibiskupstvo. Po tureckom nájazde v 16. storočí spustla. V roku 1612 sem správca majetku Juraj Paluška presídľuje obyvateľov slovenskej národnosti z okolia Topoľčian a Chynorian. Svedčia o tom súčasné priezviská Bielikovci, Michlovci, Neviďanskovci, Nestenickí a pod. Obyvatelia boli želiarmi na panskom. Za 200 zlatých ročnej úhrady sa v rokoch 1700 - 1725 vykúpili z roboty. Vtedajšie obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, noví usadlíci sa rýchle aklimatizovali, úrodnosť pôdy zaručovala trvalú obživu. Pôda bohatá na humus i ostatné živiny, priaznivé klimatické podmienky umožňujú pestovať takmer všetky poľnohospodárske plodiny čo usadlíci dôsledne využívali. Podmienky zaručovali sústavný rozvoj obce.
  • V roku 1715 mala obec 28 domácností, v roku 1720 mala 17 domácností, v roku 1787 mala 37 domov a 469 obyvateľov, v roku 1828 mala 52 domov a 519 obyvateľov.
  • V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k horthyovskému Maďarsku. Začiatkom roka 1945 sa front priblížil až k rieke Hron. V blízkosti Kuralian stál tri mesiace. Oslobodenie prišlo 27. marca 1945. Presne o 14-tej hodine prišli smerom od Želiezoviec vojská II. ukrajinského frontu. Velil im maršal Sovietskeho zväzu R. J. Malinovský.
  • Pôvodné názvy obce: v roku 1223 Kurol, 1308 Kurul - Kural, 1384 Kyskural, 1773 Kurálly, 1920 Kuraly, 1927 Kuraľany.

 

 

                                                Pohľadnica z roku 1940

            Pohľadnica z roku 1940

 

1946_Kuralany032.jpg

 

Kuralany006.jpg

 

  • Dominantou obce je barokový rímskokatolícky kostol Premenenia Pána z roku 1735, bol postavený na mieste staršieho chrámu a v roku 1927 bol predĺžený o 16 m.

 

Kostol

 

              Kostol

 

Pohľad na križovatku z roku 1960

Pohľad na križovatku z roku 1960

 

Hlavná cesta 1960

Hlavná cesta 1960

 

Autobusová zastávka rok 2001

Autobusová zastávka rok 2001

 

                                                Mapa Kuralian z roku 1783

              Mapa Kuralian z roku 1783

 

                                                 Mapa Kuralian z roku 1840    

               Mapa Kuralian z roku 1840

 

Mapa Kuralian z roku 1920 - 1934

Mapa Kuralian z roku 1920 - 1934

 

 

     


 

História školstva v Kuraľanoch

 

Túžbou Kuraľančanov bolo mať meštiansku školu ešte za prvej československej republiky. Stavať sa malo začať na jeseň v roku 1938, no tento kraj bol pričlenený k Maďarsku a tak čisto slovenská obec stratila všetky nádeje na rozvoj v oblasti školstva. Hneď po oslobodení a obnovení Československej republiky sa situácia zmenila a Povereníctvom školstva a osvety bola v obci Kuraľany zriadená škola.
K slávnostnému otvoreniu školy v Kuraľanoch došlo 29. septembra 1946 za prítomnosti zástupcov nadriadených úradov, zástupcov Povereníctva školstva, zástupcov školského inšpektorátu II v Nových Zámkoch, zástupcov okresu, okolitých škôl i s učiteľskými zbormi, ako i zástupcov okolitých obcí a ľudu z celého okolia. Riaditeľom Štátnej meštianskej školy v Kuraľanoch bol Povereníctvom školstva menovaný odborný učiteľ Albert Šúchal. Učiteľský zbor tvorili: Agata Jamrichová, Antónia Lovásová a Albína Maková. Riaditeľom Štátnej ľudovej školy zostal už menovaný Ján Kassay a učiteľskou silou bola jeho manželka Estera Kassayová.
Prvé rodičovské združenie bolo založené 2. marca 1947. V školskom roku 1947/48 došlo k ďalšej zmene v učiteľskom zbore. Miesto horeuvedených učiteliek nastúpili: Anna Kalabová, A. Reichenthálová, Branislav a Ivan Liptákovci a Štefan Partl. V priebehu roka namiesto učiteľky A. Reichenthálovej, ktorá sa vydala, nastúpila Elena Sabová. Tiež Štefan Partl počas roka bol preložený a miesto neho prišiel Koloman Burza.

 

Budovu novej deväťročnej školy sme postavili svojpomocne

Budova 9. ročnej Základnej školy

 

Naši občania sa aktívne zúčastnili brigád v obci

Budova Základnej školy 1 - 4 ročník

 

Školstvo v období 1949 – 1969

 

Začiatok školského roka 1949/50 sa začínal pri veľkých ťažkostiach a neúplnom učiteľskom zbore. Na škole bývalého riaditeľa s. Šuchalu vystriedal nový riaditeľ s. Štefan Šedinár. Zo starého učiteľského kolektívu tu zostali učitelia: Zlatica Bajnoková, Valéria Vargová a Anton Bačík. Rady učiteľského zboru doplnil Anton Pavlovič a Michal Holec. Ešte však chybovali dve sily.
Strednú školu navštevovalo 225 žiakov a národnú školu asi 60. Do strednej školy dochádzali žiaci z Farnej, Kvetnej a Veľkých Ludiniec a miestni žiaci.
Žiaci pod vedením učiteľského zboru pripravovali hodnotný kultúrny program, s ktorým vystupovali na školských, ako i obecných oslavách.
Dňa 1. 3. 1950 doplnil rady učiteľského kolektívu Anton Zoller.

 

Školský rok 1950/51

 

V tomto roku dochádza k zmenám v učiteľskom zbore. Zo školy odchádza Michal Holec, ktorý bol preložený na SŠ do Želiezoviec, Anton Zoller do Petrovej Lehoty a Anton Bačík 1. 10. nastúpil vojenskú základnú službu.
Zo 6 tried slovenských zostali len 4, pretože 1. septembrom r. 1950 sa utvorila samostatná sesterská maďarská škola, ktorej riaditeľom sa stal Július Kabay, miestny občan a učiteľkou bola Helena Jónašová z Kvetnej.
V novembri 1950 učiteľ Anton Pavlovič po návrate z týždenného školenia vedúcich PO založil na škole pioniersku organizáciu, ktorá mala 40 členov. Pionieri pripravovali kultúrny program na oslavy.
Dňa 18. 1. 1951 sa odsťahovala maďarská škola do Veľkých Ludiniec.
V dňoch 8.-9. júna sa po prvýkrát konali písomné záverečné skúšky a koncom júna ústne záverečné skúšky vo 4. ročníku SŠ. Skúšobná komisia pozostávala zo zástupcov masovo spoločenských organizácií, okresného školského inšpektora s. Izraela a krajského inštruktora s. Neviďanského.
Školský rok bol uzavretý juniálesom.


Školský rok 1951/52

 

V tomto školskom roku dochádza k zlúčeniu národnej a strednej školy a vytvára sa jednotná 9-ročná škola. Riaditeľ NŠ s. Drgóň Ján a učiteľka Oľga Danišová boli začlenení do učiteľského kolektívu bývalej strednej školy, z ktorého bola Anna Výbohová preložená do Málašu.

 

Školský rok 1952/53

 

Tento školský rok došlo k úplnej výmene učiteľského zboru. Riaditeľom školy sa stal s. A. Baláž, ktorého po návrate z Radošiny vystriedal bývalý riaditeľ školy Štefan Šedinár. Po odchode ostatných učiteľov zostal len riaditeľ školy s. Šedinár a učiteľka Minarovičová. Až 10. 12. 1952 nastúpil s. Gustav Lukáč a s. Irena Csanakyová.
Dňa 10. 12. 1952 pri tunajšej škole bola utvorená Družina mládeže a školská stravovňa, v ktorej sa stravovalo 35 žiakov dochádzajúcich väčšinou z okolia. Vedúcou bola poverená s. učiteľka Augustína Blažková.

 

Školský rok 1953/54

 

Učiteľský zbor i v tomto školskom roku neobstál bez zmien. Na školu nastúpil Jozef Husár. Začiatkom novembra sa z vojenskej základnej služby vrátil s. Anton Pavlovič a Pavol Pichňa. Gustav Lukáč 1. 11. 1953 narukoval. Po celý školský rok však stále chýbala jedna učiteľská sila.
Po prvýkrát bol 1. júna zadržaný MDD s bohatým kultúrnym programom.

 

Školský rok 1954/55

 

Zo školy odišiel riaditeľ školy s. Šedinár, ktorého miesto obsadil s. Pavol Pichňa. Pribudli však dvaja noví učitelia, manželia Marenčákovci.
Zahájenie školského roka bolo až 12. septembra pre karanténu z dôvodu infekčnej žltačky.
V priebehu školského roka sa žiaci zapájali do verejno-prospešnej práce a nazbierali 500 kg handier a 750 kg papiera. Taktiež sa zúčastnili okresnej spartakiády.
V máji 1955 bola na škole založená skupina ČSM.

 

Školský rok 1955/56

 

Aj tento školský rok boli zmeny v učiteľskom kolektíve z dôvodu preloženia a odchodu na základnú vojenskú službu.
10. januára vznikol v budove školy požiar. Zhorela celá zborovňa, kabinet a požiar sa začal šíriť i do tried. Zhorela celá učiteľská knižnica.

 

Školský rok 1956/57

 

Učiteľský zbor opustila s. Chreňovská, ktorú vystriedala s. Krčová Alžbeta a s. Gustava Vargu nahradila s. Beňáková.
Na škole bolo zapísaných celkom 117 žiakov. Nižšie ročníky boli spojené.

 

Školský rok 1958/59

 

Po ďalších zmenách v učiteľskom zbore nasledoval nový školský rok, kedy mal Pioniersku skupinu opäť na starosti s. Pavlovič. Bol jej prepožičaný čestný názov Pionierska skupina Mirka Nešpora.
Zásluhou s. Štefana Kolárika, ktorý na školu nastúpil v tomto školskom roku ako učiteľ nižších ročníkov, dobre pracoval tanečný krúžok. Žiaci pod jeho vedením nacvičili i divadelnú hru „Snehová kráľovná“, s ktorou chodili vystupovať po okolitých dedinách.

 


Školský rok 1959/60

 

Z učiteľského kolektívu odišiel s. Kolárik do Šároviec, uvoľnený bol i s. Krajč a s. Melo. Miesto nich prišli Anastázia Janičíková, Mária Halušková a Anna Šuhajdová.
V tomto školskom roku bolo zapísaných 119 žiakov. Zúčastnili sa aj spartakiádneho vystúpenia v Pohronskom Ruskove.

 

Školský rok 1960/61

 

Prvýkrát v histórii nášho školstva dostali všetky deti na začiatku školského roka bezplatne učebnice a školské potreby.
V učiteľskom zbore nenastali zmeny, až na s. Františka Šujáka, ktorý doplnil rady učiteľského kolektívu.
Na škole bolo zapísaných 121 žiakov.

 

Školský rok 1961/62

 

Aj tento školský rok začal zmenami v učiteľskom zbore. Na škole bolo zapísaných 135 žiakov.
Pionieri pod vedením s. Pavloviča chodili na vystúpenia s divadelnou hrou „Nie je čert ako čert“.

Školský rok 1962/63

Pribudli dvaja noví učitelia s. Koloman Košík a Štefan Bačkády. Celkom bolo zapísaných 141 žiakov.
V tomto školskom roku pionieri pod vedením s. Pavloviča, učiteľa a vedúceho PO, nacvičili divadelnú hru „Trampoty čerta Belinku“.

 

Školský rok 1963/64

 

Zmeny v učiteľskom kolektíve nastali odchodom s. Bačkádiho a príchodom s. učiteľky Magdalény Gáálovej.
Celkový stav žiakov na škole bol 145.

 

Školský rok 1964/65

 

Z rozhodnutia rady ONV bol pozbavený riaditeľstva školy s. Paľo Pichňa a menovaný bol za riaditeľa s. Anton Paulovič. Pribudla nová učiteľka Helena Vargová a s. Ján Neviďanský.
Rušivo do vyučovania zasiahla slintačka a krívačka, následkom ktorej bola škola zatvorená od 27. januára po dobu troch mesiacov, počas ktorých sa vyučovalo individuálnym spôsobom.
Najväčším úspechom školy v tomto školskom roku bola účasť 20 žiakov na III. celoštátnej spartakiáde v Prahe, kde naši žiaci reprezentovali okres Levice. Zásluhu na tejto účasti mal s. učiteľ Jozef Vrana, ktorý neúnavne nacvičoval žiakov.

 

Školský rok 1965/66

 

Z učiteľského zboru odišla Helena Vargová a Eva Vojteková, ktoré nahradili Božena Kňazovičová a Margita Pálešová.
Práca školy bola opäť narušená slintačkou.
Začiatkom školského roka bolo na škole zapísaných 170 žiakov.
V škole úspešne fungoval hudobný krúžok pod vedením s. učiteľa Vranu.
Školský rok 1965/66 bol posledným rokom plnoorganizovanej ZDŠ, nakoľko podľa rozhodnutia vyšších orgánov počnúc od 1. 9. 1966 sa žiaci vyšších ročníkov mali presťahovať do novovybudovanej školy vo Farnej. V Kuraľanoch zostali len žiaci 1.-5. post. ročníka.

 

Školský rok 1966/67

 

V tomto školskom roku vyučovanie prebiehalo už len v dvoch triedach. Zapísaných bolo 58 žiakov.
Učiteľský zbor pozostával z riaditeľa Paľa Pichňu a učiteľky Margity Bobovej.


Školský rok 1967/68

 

V učiteľskom zbore nedošlo k žiadnym zmenám.
Počet zapísaných žiakov na škole bol 54.

 

Školský rok 1968/69

 

Tento školský rok bol zahájený za neobvyklej situácii. V dôsledku vyostrenia politickej situácie v našej republike. Naša vlasť bola obsadená spojeneckými vojskami. Po obsadení sa začali pomery pomaly konsolidovať.
Vyučovanie bolo organizované v rámci 5-dňového pracovného týždňa, pričom sa každá sobota stala voľnou.
Zapísaných žiakov bolo 53.
V učiteľskom zbore došlo k zmene. Odišla s. učiteľka Margita Bobová, ktorú nahradil s.
Gabriel Mészáros.


Školský rok 1969/70

 

V učiteľskom zbore nedošlo k zmenám, na škole bol stav žiakov 50.


Školský rok 1970/71

 

Riaditeľa školy Pavla Pichňu dňa 7. 12. vystriedal s. Anton Paulovič a učiteľom zostal s. Gabriel Mészáros.
Žiaci sa zúčastnili spomienkovej slávnosti na škole z príležitosti Februárového víťazstva pracujúcich, dňa 8. marca verejných osláv z príležitosti MDŽ a dňa 5. apríla verejných osláv 25. výročia oslobodenia obce a otvorenia nového kultúrneho domu.

 


Školský rok 1971/72

 

Na úseku ZDŠ 1.-5. ročník nedošlo v kádrovom obsadení k žiadnej zmene. Do školy bolo zapísaných 48 detí.
Na škole sa obnovila činnosť pionierskej organizácie a pri príležitosti 54. výročia VOSR zložilo pioniersky sľub 15 pionierov.

 

Školský rok 1972/73

 

Stav žiakov poklesol na počet 44.
Žiaci sa zúčastnili besedy s účastníkmi odboja v 2. svetovej vojne, besedy s príslušníkmi ozbrojených síl čsl. ľudovej armády, pionierskeho karnevalu.

 

Školský rok 1973/74

 

V tomto školskom roku neboli žiadne zmeny v počte žiakov ani učiteľov.
Počnúc 3. 1. 1973 bola zahájená práca v školskej družine, kde bolo zapísaných 36 detí. Vedúcou školskej družiny sa stala Gizela Podobová.

 

Školský rok 1975/76

 

Organizačne nenastali žiadne zmeny. Školu navštevovalo 42 žiakov.
Na škole sa naďalej organizovali rôzne besedy a exkurzie, žiaci sa zapájali do zberov handier a papiera.

 

Školský rok 1976/77

 

V tomto školskom roku k personálnym zmenám nedošlo. Počet žiakov bol 39.
Podľa novej koncepcie bol od 1. septembra odčlenený 5. postupný ročník a pričlenený k vyšším ročníkom do Farnej, takže v Kuraľanoch zostali len ročníky 1.-4.
Nastali zmeny obsahu učiva v 1. ročníku, kde sa začalo s vyučovaním podľa nových učebných osnov.

 

Školský rok 1977/78

 

Dňa 2. 2. 1977 bola slávnostne odovzdaná do používania nová trojtriedna škola a školská družina, kde sa presťahovalo 39 žiakov.
Aj v tomto školskom roku sa konali rôzne exkurzie, športové zápasy so žiakmi iných škôl

 

Školský rok 1978/79

 

ZDŠ – 1.-4. ročník navštevovalo 43 detí.
Žiaci sa zúčastňovali exkurzií, vychádzok, kvízov a rôznych výstav organizovaných školou.

 

Školský rok 1979/80

 

Školu navštevovalo 43 detí, ktoré boli zaradené do dvoch tried. Na miesto súdružky vychovávateľky Biriczovej nastúpila súdružka Šelingerová Hilda.
Žiaci sa zúčastnili bábkového divadelného predstavenia, kvízu „Čo vieš o ZSSR“ a športového zápasu s maďarskou školou v Kvetnej
24. 4. pri príležitosti 30. výročia vzniku PO SZM zložili iskričky a pionieri slávnostný sľub.

 

Školský rok 1980/81

 

Od 1. 9. 1980 nastúpila ako vychovávateľka v ŠD Júlia Strehovská. Stav žiakov zostal nezmenený 43.
Škola uskutočnila oslavy VOSR spojené so sprievodom obcou a posedenie pod jedličkou.

 

Školský rok 1981/82

 

K personálnym zmenám nedošlo. Do prvého ročníka nastúpilo 16 žiakov.
Škola zorganizovala besedu s príslušníkmi ZNB, exkurziu na colnicu do Štúrova a školský výlet do Banskej Bystrice.

 

Školský rok 1982/83

 

V radoch pedagogických pracovníkov došlo k zmene, nakoľko vychovávateľku Júliu Kondacsovú nahradila Mária Sűcsová.
Školu opustilo 12 žiakov 4. postupného ročníka a do 1. postupného ročníka prišlo 5 žiakov.

 

Školský rok 1983/84 až 1988/89

 

Počas týchto rokov sa žiadne dôležité personálne zmeny nekonali.
Žiaci sa každoročne zúčastňovali koncoročných školských výletov, exkurzií, besied a kvízov.
V školskom roku 1989/90 navštevovalo školu 36 žiakov.

  

           


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Zber komunálneho odpadu

Najbližší zber komunálneho odpadu v utorok 15.10.2019

Radíme Seniorom

Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov....

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Počasie Kuraľany - Svieti.com

7655971

Úvodná stránka