Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Kuraľany Oficiálna stránka obce

Voľby do NR SR 2016

 

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

- Informácie pre voliča

 

      

 

Dňa 5. marca 2016 sa v čase od 07.00 hod do 22.00 hod konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle § 24, ods. 7 zákona č. 180/2014 Z. z.o podmienkach výkonu volebného práva môže volič zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

 

Z toho dôvodu oznamujeme občanom, že požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete:


- telefonicky na tel. č. 036/7736124


- osobne v kancelárii Obecného úradu počas pracovnej doby.

 

O voľbu môžete požiadať i prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

informácia pre voliča

 

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

     Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

     Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

     V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky   alebo   na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

     Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.

     Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

     Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen volebnej komisie.

    Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec/okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

     Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

 

Hlasovací preukaz

 

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je volič  zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

 

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:

 

    -  najneskôr 1 deň pred dňom volieb (t.j. 4. marca 2016) v úradných hodinách obce.

 

Obec vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.


 

Elektronická adresa na doručovanie oznámení politických strán o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016

 

OBEC Kuraľany

 

 

                             Oznámenie

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámení politických strán o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016 

                       v obci Kuraľany je :

                    

                       bielikova@kredit.sk

 

 

 


 
Informácia pre voliča.docx(23.9 kB)Informácia pre voliča

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Radíme Seniorom

Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov....

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční 26. septembra 2019 o 17.00 hodine v budove Obecného úradu č.1 kancelária starostu

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Počasie Kuraľany - Svieti.com

7523559

Úvodná stránka